STATE LEADERS

State Leaders

Dr. Yadvinder Vasudeva
Punjab – Amritsar
care.homeo22@gmail.com
+91- 9876202277
Dr. Hemant Sachan
Uttar Pradesh
dr.hemantsachan@gmail.com
+91- 9935540842
Dr. Inderjeet Nanda
Uttarakhand
drinanda@gmail.com
+91- 9412051485
Dr. Sampada Joshi
Pune – Maharashtra
sampadajoshi77@gmail.com
+91- 7798880012
Dr. Yogesh Niturkar
Maharashtra
yogeshdn@gmail.com
+91- 9890821793
Dr. Mahesh Pagdala
Andhra Pradesh
drmaheshpagadala@yahoo.co.in
+91- 9705514039
Dr. Manish Patel
Gujrat
motifsm@yahoo.com
+91- 9925772815
Dr. Dushyant Dhari
Jammu and Kashmir
dushyantdhari@gmail.com
+91- 9419187409
Dr. S.S.Kahlon
Punjab – Chandigarh
kahlondr@yahoo.com
+91- 9815480322
Dr. Sudhanshu
U.P – Barely
homoeospan@yahoo.com
+91- 9719015216
Dr. Sumeeta Grover
Haryana – Old Gurgaon
drsumeetagrover@gmail.com
+91- 9811601497